zgłoś swój zespół

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU INTERNETOWEGO WWW.OUT2SOURCE.COM

Zasady podstawowe

Przykładamy ogromną wagę do kwestii prywatności Użytkowników serwisu www Out2Source.com. Jako administrator danych, dbamy o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych Out2Source.com są udostępniane wszystkim zainteresowanym. Serwis Out2Source.com dostępny jest dla dowolnego użytkownika w zakresie wyszukiwania anonimowych profili specjalistów IT. Podstawową usługą Systemu jest dodawanie, publikacja i wyszukiwanie profili specjalistów IT według określonych w systemie kategorii kompetencji oraz ich wstępna rezerwacja. Dostęp do tego obszaru systemu mają jedynie zarejestrowani i zalogowani użytkownicy – przedstawiciele Klientów i Firm IT udostępniających profile swoich specjalistów.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Out2Source.com wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Out2Source.com używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do użytkownika. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (spersonalizowany) dostęp do serwisów opary jest o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia w użytkowaniu strony. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu serwisu przez użytkowników.

Dane wymagane podczas rejestracji

W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących swoich danych: imię, nazwisko, adres e-mail, kraj, dane adresowe, kod pocztowy, miejscowość,nazwa firmy, NIP, REGON, KRS, numer telefonu oraz w przypadku profili specjalistów IT, dane dotyczące kompetencji zawodowych. Dla weryfikacji i potwierdzenia poprawności adresu e-mail wymagana jest aktywacja Konta w Systemie.

Dane ujawniane o Użytkownikach

Żadne z informacji o zarejestrowanych Użytkownikach systemu Out2Source.com nie są publicznie dostępne. Dane te dostępne są tylko dla Administratora systemu. Informacje dotyczące kompetencji zawodowych specjalistów IT są publikowane w formie anonimowych profili kompetencyjnych.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest ITligent Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bonifraterskiej 6/8, 00-213 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418173, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer REGON 200696231 oraz numer NIP 9662085299 Administartor przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

ITligent Group sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika ITligent Group sp. z o.o.przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji.

Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym Out2Source.com, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez ITligent Group sp. z o.o. w celach statystycznych i marketingowych.

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia (tylko dla danych, których usuwanie umożliwiają przepisy prawa). Odmowa usunięcia danych ma miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa ITligent Group sp. z o.o. może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw autorskich (lub innych), ale wyłącznie na pisemny wniosek (lub na podstawie umowy o współpracy z ITligent Group sp. z o.o. w tym zakresie). Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt posiadania autorskich praw majątkowych (lub innych) do treści/produktu/usługi. Musi również zachodzić podejrzenie naruszenia tych praw. ITligent Group sp. z o.o. może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Poczta elektroniczna kierowana do Out2Source.com jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.

Odsyłacze do innych stron internetowych

Out2Source.com nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w Out2Source.com. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Out2Source.com odsyłacz.

Informacje wysyłane do Użytkownika

Out2Source.com zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w Out2Source.com. Out2Source.com może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.